Gmina Dzikowiec ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów


Cel partnerstwa/ projektów:
1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:
– Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
2. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. podkarpackiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych, tj.: PI 10i, PI 10iv.

 

Więcej szczegółów dotyczących naboru w załączniku

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT(rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

 

 

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć teraz wszystkich podatników VAT. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Duże przedsiębiorstwa prowadzą ewidencje elektroniczne i wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 

 

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy Ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

 • twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
 • zatrudniasz mniej niż 10 osób,

JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Wszelkie dane na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego (jego sporządzenia i przesyłania) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.jpk.mf.gov.pl

Ponadto od 1 lipca 2018 r., organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać każdego podatnika VAT, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami tj.:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W takiej sytuacji podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Będzie je mógł przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - II EDYCJA" 

23 października - 6 listopada 2017 r.

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości - II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Projekt kierujemy do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz należą do grupy osób bezrobotnych, biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami).

 

W ramach projektu oferujemy:

-  bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,

-  wsparcie finansowe do kwoty 24 000,00 PLN,

-  wsparcie pomostowe w wysokości 1800 PLN/m-c,

-  wsparcie doradcze dla powstałych firm.

 

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.czasprzedsiebiorczosci.pl

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016 r. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

1. Zamawiający: Gmina Dzikowiec ul .Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. +48/17 744 21 09  faks+48 17 227 45 08 wew. 30
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres strony internetowej: http://www.dzikowiec.itl.pl/gminadzikowiec/

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań na potrzeby projektu pn. Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec

w podziale na 5 części, z których każda może być przedmiotem oferty częściowej:

Część I - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć socjoterapeutycznych,

Część II - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych korekcyjno - kompensacyjnych,

Część III - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do kół zainteresowań

A.Kółko kulinarne,

B.Kółko muzyczno-teatralne

C.Kółko korekcyjno-sportowe

D.Kółko plastyczno – techniczne

Część IV - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych z terapii pedagogicznej

Część V - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć indywidualnych z terapii pedagogicznej

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

3.2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.2.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

3.2.4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, ul.Ks.S.Sudoła11- Biuro Projketu

Szegółowe informacje w załącznikach. 

 

Zamawiający

Gmina Dzikowiec                                                                                                                                                                                                                                              Dzikowiec, dn. 04.10.2017 r.

Ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 km usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Koczowiskach, gmina Raniżów z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia regularnego transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach. Dojazd odbywać się będzie codziennie w dni nauki szkolnej na trasie Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów. Dzienny przebieg km - około 104 km, w tym:

- dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

- odwożenie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania - o godzinie 14:30.

- dowóz przewidziany jest w okresie od 12 października 2017 r. do 31 lipca 2018 r. od poniedziałku do piątku – 4 kursy w obie strony dziennie tj. 104 km -łącznie miesięcznie około 2300 km, w okresie zamówienia około 23000 km.

 1. Transportem codziennym  objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

-  posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia i dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

-  Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

- zleceniodawca wymaga aby podczas każdego przewozu w autobusie znajdowała się osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna przewożonych dzieci, tzw. asystent osoby niepełnosprawnej (osoba ta będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy)

 1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest późniejszy niż 2000 r.
 2. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.
 3. Termin realizacji:  Realizacja usługi trwać będzie od 12  października 2017 do 31 lipca 2018 r.
 4. Kryteria oceny ofert:  - najniższa cena – 100 %
 5. Osoba ze uprawniona do kontaktu:

Małgorzata Szczęch, tel. 508278239

10.  Ofertę należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.10.2017 r. do godz. 9.00.

11.  Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w ramach oferty:

- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zamówienia,

- kopię ważnej licencji na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),

- kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będzie przewożony uczeń,

- kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że dany pojazd posiada wszystkie wymagane ubezpieczenia,

- kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba wskazana jako asystent osoby niepełnosprawnej podczas przewozu uczniów, posiada uprawnienia do pełnienia tej funkcji (osoby która będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy).

Wszystkie załączniki do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

12.  Ofertę z dopiskiem „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2017/2018” można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 63, 36-122 Dzikowiec,

 

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

w Dzikowcu