Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „ Przystań” informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Domu Strażaka ul. Dworska 11 w Dzikowcu odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

   Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

 

   Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza, że w ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Dzikowiec” podjęto kroki do zwiększenia wielkości dofinansowania do 84% kosztów kwalifikowanych.
  W związku z powyższym ogłasza nabór uzupełniający dla właścicieli budynków zainteresowanych przystąpieniem do projektu.
   Nabór będzie prowadzony w dniach od 9 stycznia do 24 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy Dzikowiec, w pokoju nr 11 (Sekretariat), w godz. od 8:00 do 15:00.
   Mieszkańcy, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski o przystąpienie do projektu będą także objęci zwiększonym dofinansowaniem bez dodatkowych formalności.

                                                                                                                WÓJT GMINY DZIKOWIEC
                                                                                                                   KRZYSZTOF KLECHA

 

Urząd Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r., poz 2091).

 

   W związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych, został wyłoniony nowy wykonawca -

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZIELIŃSKI"

Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorna 27A,

26-035 Raków,

która zastąpi dotychczasową firmę

"DEZAKO" Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 14A,

39-200 Dębica.

   Zasady odbioru i gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości,
jak również stawka opłat pozostają bez zmian.

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję  na dzień
28 grudnia 2016r. (tj. środa) o godz.1400, w sali narad UG Dzikowiec - XXVII Sesję Rady Gminy w Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

I część robocza

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na 2016r.,
 • uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2017,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2017r.,
 • uchylenia Uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R w miejscowości Lipnica, Nowy Dzikowiec, Dzikowiec”,
 •  uchylenia Uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205R w miejscowości Wilcza Wola”,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2017 na budowę chodników przy drodze powiatowej,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa w roku 2017 na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
 • likwidacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Dzikowiec,
 • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dzikowiec na rok 2017.
 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie części roboczej Sesji.

II część uroczysta

 1. Otwarcie i przywitanie wszystkich zaproszonych gości.
 2. Życzenia świąteczne wraz ze wspólnym kolędowaniem.
 3. Uroczysty obiad.
 

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując Plan Komunikacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) przedstawia informację na temat możliwości samozatrudnienia. 
    O fundusze na start firmy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów, składając wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”. Nabór trwa do 30 grudnia 2016 r.
    W przypadku wybrania projektu do finansowania, zakłada on rozpoczęcie własnego biznesu, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Więcej…

 

 

    Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „Przystań” informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku (środa) będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w miejscowościach: Dzikowiec, Kopcie , Lipnica, Mechowiec i Wilcza Wola, w godzinach popołudniowych.

  Do odbioru zapraszamy osoby zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

    Szczegółowe informacje dotyczące godzin wydawania będą umieszczone na tablicach ogłoszeń.

     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) z w o ł u j ę  na dzień 30 listopada 2016r. (tj. środa) o godz. 14:00, w sali narad UG Dzikowiec - XXVI Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2016r. ,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mienia gminnego położonej w miejscowości Dzikowiec,
 • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r.,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form zachowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dzikowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ,
 • aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzikowiec”.

5.Sprawy różne.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji