OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w
dniu 14 marca 2017 r. ( wtorek ) o godz. 9 " odbędzie się sprzedaż

drewna opałowego na terenie gruntów mienia gminnego w Kopciach

( w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej ) w drodze przetargu

ustnego — licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Kopcie.

Cena wywoławcza sprzedaży 1 mp drewna opałowego ( drewno w stosach mieszane: iglaste i liściaste różne gatunki ) wynosi kwotę: 80,00 zł/brutto ( słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100 — brutto ).

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone w stosy — licytacja każdego stosu drewna wg nadanych numerów i wielkości stosu.

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 26 ) w dniu zakupu.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg na dany numer stosu drewna jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu przetargu tj. 14 marca 2017r.

Wydanie zakupionego drewna opałowego nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe stosy drewna.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać wywozu drewna w dniu zakupu drewna. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Załączniki:
Pobierz (Ogloszenie.docx)Ogloszenie.docx
 

 

RODZINY WSPIERAJACE

Informacja dla rodzin , które chcą wspierać i pomagać rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Wójt Gminy Dzikowiec oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  w oparciu o art. 29, art. 30 i art.31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U.  z 2015r. poz.332 z późn. zmian)  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

1. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Dzikowiec właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

5. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 .

    Po uzyskaniu pozytywnej opinii  Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem .

 

6.Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej jeżeli :

 

1) Istnieje problem alkoholowy w rodzinie,

2) Nie ma stałego źródła utrzymania,

3) Występuje problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

4) Członkowi rodziny  odebrano lub ograniczono władze rodzicielska,

5) Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego,

6) Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

7)  Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Załączniki:
Pobierz (Rodzina wspierajaca.docx)RODZINA WSPIERAJACA
 

 

Uprzejmie zapraszamy na XXIX Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 22 luty 2017r. (tj. środa) o godz. 14:00
        w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na rok 2017,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzikowiec na lata 2017-2022,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  w Gminie Dzikowiec.
 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad Sesji

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 446). 

Załączniki:
Pobierz (Zaproszenie na Sesję 22.02.2017r..doc)Zaproszenie na Sesję
 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2016 r. poz.  446 ze zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dzikowiec
w dniu 06 luty 2017r. o godz. 14.00  w sali  narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcier sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad:

- odczytanie wniosku Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Dzikowiec w celu wspólnej realizacji zadania pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec”.

5. Zakończenie obrad.

 

PROJEKT: „BIERNY DZIŚ – AKTYWNY JUTRO”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania młodych ludzi.

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w trybie dziennym) – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujące woj. podkarpackie.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • Niepełnosprawne,
 • Bierne zawodowo,
 • Zamieszkałe wieś/miasto poniżej 20 tys. mieszkańców,
 • Których dochód  na członka rodziny wynosi do 500 zł na osobę oraz
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Pośrednictwo pracy,
 • Doradztwo psychologiczno-zawodowe
 • Indywidualny Plan Działania (IPD);
 • Szkolenia specjalistyczne (min. księgowość, kadry, płace, kucharz, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa, kosmetyczka itp.), potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu;
 • Stypendium szkoleniowe;
 • 4 - miesięczne płatne staże - 1570 zł/mc;
 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia;
 • Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.01.2017 r.-31.01.2017 r.

Biuro projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51,

35-959 Rzeszów

Tel.: 17 86 76 253

www.rarr.rzeszow.pl

Wartość dofinansowania projektu z UE 1 300 785,60 PLN.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego.

Tak wysokie stężenia pyłu PM10 na terenie województwa, a także całej Polski, związane są przede wszystkim z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (bardzo niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne). Niskie temperatury powietrza przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń w wyniku procesów wzmożonego spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego (tzw. niska emisja).

W dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia br. obserwowany jest znaczny spadek poziomów pyłu PM10 w powietrzu na wszystkich stacjach pomiarowych na terenie województwa.

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz prognozy meteorologiczne na kolejne dni wskazują jednak na możliwość występowania wysokich wartości tego zanieczyszczenia w powietrzu na większości obszaru województwa podkarpackiego. Prognozy można obserwować na stronie: http://powietrze.podkarpackie.pl/

Więcej…

 

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

W związku z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia bieżącego roku Powiat Kolbuszowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, na parterze, drugi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci punkt w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.
 
Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:
- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – od poniedziałku do piątku – 8:00-12:00
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od poniedziałku do piątku – 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – poniedziałek – 16:00-20:00, wtorek – 16:00-20:00, środa – 13:00-17:00, czwartek – 15:00-19:00, piątek - 15:00-19:00.
 
Szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dokumenty jakie należy okazać, by skorzystać z darmowej pomocy prawnej znajdują się w dołączonej informacji.