Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„AKADEMIA ICT - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych z powiatów Kolbuszowskiego i Ropczycko-Sędziszowskiego”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

od 24 lipca  2017 r.  do 4 sierpnia  2017 r.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

Osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się) zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji cyfrowych należące do jednej z podgrup:

 • soby w wieku 25-49 lat posiadające maksymalnie wykształcenie średnie (poziom do ISCED 3 włącznie)
 • osoby w wieku 50-64 lat (niezależnie od wykształcenia)

Kryteria premiujące: wykształcenia poniżej średniego,  brak pracy, bezrobocie, bierność zawodowa, zamieszkanie na terenach wiejskich, korzystanie z pomocy społecznej, niepełnosprawność, zatrudnienie w rolnictwie

Formy wsparcia

B E Z P Ł A T N E  S Z K O L E N I A  K O M P U T E R O W E   ECDL NA DWÓCH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA:

ECDLDIGCOMP 14-poziom podstawowy ,

ECDL PROFILE DIGCOMP 16-poziom średniozaawansowany

Zgłoś się do projektu i uzyskaj  kwalifikacje cyfrowe  honorowane w 148 krajach

Zajęcia realizowane będą w dni robocze lub w weekendy  w zależności od ustaleń grupy. Zapewniamy nowoczesną bazę szkoleniową , materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NW, oraz w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów dojazdu, opieka nad osobami zależnymi

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, tel. 570 416 602  na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: w siedzibie Stowarzyszenia NIL, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowej oraz przy ul. Fabrycznej 6B,  Sędziszowie Małopolskim w godzinach 08:00-16:00

 

 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
nabór na wolne stanowisko w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica Świteź , Mechowiec 78, 36-122 Dzikowiec, w związku z realizacją projektu
pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia
i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16,
w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020
 1. Stanowisko pracy:  Wychowawca
 2. Wymiar czasu pracy ½ etatu od poniedziałku do piątku w godzinach od.12.00 -16.00
   2.Niezbędne wymagania dla kandydatów: 
  1. obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. Wykształcenie wyższe: 
- na kierunku pedagogika ,pedagogika specjalna ,psychologia,socjologia, praca socjalna ,nauki o rodzinie lub na innym kierunku ,którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub 
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej lub 
-  co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi.
6..znajomość przepisów prawnych : ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7. znajomość przepisów prawnych o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych,
8.umiejętność obsługi komputera 
 
 
3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
 
Umiejętność kreatywnego działania w pracy z dziećmi .
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
 
a) opieka nad dziećmi i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego w tym prowadzenie kół zainteresowań i treningu zadaniowego rozwijających kompetencje kluczowe.
b) prowadzenie dokumentacji projektowej  uczestników zajęć.
5. Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3.  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 4.  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych 
 6.  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 7.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 
6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu ul. Ks. Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko -Wychowawca" do dnia 25 lipca 2017r. 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Czas trwania wszystkich naborów wniosków: od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"

ul. Słowackiego 1a, lokal 16, 39-460 Nowa Dęba

Pełna treść ogłoszeń o naborze wniosków dostępna jest na stronie internetowej

www.lgr-puszczysandomierskiej w zakładce „Nabory wniosków”

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97,
e-mail:  
biuro@lgr- puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

W załączniku  zestawienie podstawowych informacji o przeprowadzanych naborach wniosków.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  NA LATA 2016-2022 – PROJEKT 1.0

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 12.07.2017 r. do 20.07.2017 r.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji  lata 2016-2022  znajduje się nastronie internetowej Urzędu Gminy: www.dzikowiec.itl.pl oraz 
www.dzikowiec.itl.pl/bip

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. Wypełniony Formularz można:

 1. pozostawić w Urzędzie Gminy Dzikowiec
 2. przesłać drogą elektroniczną na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule e-maila„Konsultacje społeczne – Projekt LPR”,
 3. przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Dzikowiec

36-122 Dzikowiec

ul. Dworska 62

z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Projekt LPR”.

Uwagi i wnioski przyjmowane będą do dnia 20.07.2017 roku włącznie do godzi. 13:30 , natomiast dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dzikowiec , pod nr tel.(17) 2274-508

Jednocześnie zapraszam mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 20 lipca 2017r. w budynku wielofunkcyjnym na stadionie w Dzikowcu o gdz. 14:00

Pliki do pobrania:

 1. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzikowiec  na lata 2016-2022”- projekt
 2. Formularz zgłaszania uwag

Z poważaniem,

        Wójt Gminy Dzikowiec 

 

KURS ANGIELSKI 2

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie zajęć  specjalistycznych grupowych korekcyjno - kompensacyjnych dla uczestników projektu  pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych - terapia pedagogiczna dla uczestników projektu pn. ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16” w PWD Świetlicy Świetlik w Spiach w łącznej liczbie ok. 64 zajęć o czasie trwania 64 godzin zajęć terapii pedagogicznej grupowej oraz 256 godzin zajęć terapii pedagogicznej indywidualnej .

 

2.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych – korekcyjno-kompensacyjnych dla uczestników projektu pn. ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16” w PWD Świetlicy Świetlik w Spiach w łącznej liczbie ok.  64 zajęć o czasie trwania 64 godzin .

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

 

Na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych i indywidualnych - terapia pedagogiczna dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 Na organizację i przeprowadzenie zajęć  specjalistycznych grupowych korekcyjno - kompensacyjnych dla uczestników projektu  pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy występującym w roli Instytucji Pośredniczącej

 

Szczegóły dotyczace zamówienia dostepne w załączniku.