Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

 • modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat;
 • budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;
 • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji tbtowoltaicznej, pomp ciepła.

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:www.bip.wfosigw.rzeszow.pl zakładka Przyjazny Dom.

Nadmieniam, iż do 18 sierpnia 2017r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaiczncj, pomp ciepła. W terminie od 4 września 2017r. do 18 września 2017r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie osób zainteresowanych  siedziby osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 178522344, wew. 131, 132, 117. 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie kulinarno-turystycznym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” informuje, iż zamierza realizować wspólnie z pięcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania z terenu naszego województwa podkarpackiego i części małopolskiego projekt pn. „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku” – TSDS.

Zapraszamy do zgłaszania podmioty z obszaru działania LGD „Siedlisko”: właścicieli lokali gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych, wytwórców lokalnych produktów, producentów żywności na mała skalę. W ostatnich latach żywność sporządzana w oparciu o tradycyjne receptury cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów. Jej atrakcyjność polega na zakorzenieniu w tradycji i silnym związku z danym obszarem.

Celem projektu współpracy jest ożywienie i wypromowanie lokalnych potraw tradycyjnych jako regionalnej marki, która wyróżnia dany region i przyciąga turystów. W ramach projektu utworzony zostanie szlak kulinarno – turystyczny. Wytwórcy, właściciele restauracji zostaną umieszczeni w publikacji, a także na mapie prezentującej szlak oraz lokale z regionalnym jadłem. Otrzymają też certyfikat udziału w projekcie oraz tablicę, która będzie ich wyróżniać spośród innych obiektów gastronomicznych. Przewiduje się również promocję projektu, a tym samym biorących udział w projekcie lokali gastronomicznych poprzez kampanię promocyjną na stronach internetowych lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie (spacer wirtualny) oraz gmin członkowskich LGD.

Uczestnictwo w inicjatywie jest okazją na wypromowanie Państwa oferty kulinarnej nie tylko na Podkarpaciu, ale również w skali całego kraju. Zainteresowanych udziałem prosimy o składanie pisemnej deklaracji uczestnictwa wraz z opisem regionalnego produktu kulinarnego, dostępnego w swojej ofercie lub planowanego do wprowadzenia do oferty. W przypadku dużej liczby zainteresowanych o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Załączniki:
Pobierz (druk_zglosz.doc)Druk zgłoszeniowy
 

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)
działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z zakresu możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).
Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dotyczące realizowanych naborów wniosków o dofinansowanie, w tym zasady przygotowania wniosków, których termin składania rozpoczyna się od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

 

Terminy oraz miejsce spotkań w załaczniku

 

 

 

plakat-1

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu informuje, iż od 01.08.2017 r. można składać wnioski o

 1. świadczenie wychowawcze (500+)
 2. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy
 4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski należy składać w GOPS Dzikowiec w godz. od 800 do 1500 pokój nr 2.

 

Wiecej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Rolnicy, którzy zostali dotknięci skutkami gradobicia mogą zgłaszać poniesione straty w uprawach rolnych w Urzędzie Gminy Dzikowiec w terminie do dnia 2 sierpnia 2017r. na przygotowanych drukach - dotyczy upraw jeszcze nie zebranych.

Po tym terminie powołana Komisja Gminna d/s szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat będzie przeprowadzać lustrację na miejscu w gospodarstwie oraz sporządzać stosowne protokoły.

Szacowane będą tylko szkody w uprawach niezebranych.

Poniżej w załączniku znajduje się wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” wraz z partnerem projektu Ośrodkiem Szkolenia Kierowców AUTO s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY. Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

od 24 lipca  2017 r.  do 4 sierpnia  2017 r.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się) zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Projektem objętych zostanie 160 osób  w tym 40 kobiet oraz 16 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat, w tym minimum 96 osób o niskich kwalifikacjach posiadających maksymalnie wykształcenie średnie (do ISCED 3 włą
 • W szczególności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach  (maksymalnie wykształcenie śęcej
  • Prawo jazdy kategorii C,
  • Prawo jazdy kategorii E,
  • Spawacz w metodzie MAG, TIG,
  • Operator obrabiarek CNC z egzaminem czeladniczym,
  • Księgowy I stopień zgodnie ze ścieżką edukacyjną  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kryteria premiujące: zamieszkanie na terenach wiejskich, niepełnosprawność,  dochód poniżej średniej dla województwa;

W ramach projektu oferujemy B E Z P Ł A T N E szkolenia  i  kursy zawodowe :

Zajęcia realizowane będą w dni robocze lub w weekendy  w zależności od ustaleń grupy. Zapewniamy nowoczesną bazę szkoleniową , materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NW,

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, tel. 570 416 602  na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: w siedzibie Stowarzyszenia NIL, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowej oraz przy ul. Fabrycznej 6B,  Sędziszowie Małopolskim w godzinach 08:00-16:00