OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie zajęć o charakterze szkoleniowym, w tym: specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych grupowych w ramach projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”,

nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

Szczegóły dotyczace zamówienia dostepne w załączniku.

 

W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę

sprzętu specjalistycznego do logoterapii zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

dzien samorzadowca2

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na

XXXII Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 27 maja 2017r. (tj. sobota) o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.  Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

  •  zmian uchwały budżetowej na rok 2017r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
  • określenia sumy do której Wójt Gminy Dzikowiec może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej  pomiędzy Gminą Dzikowiec, Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gminą Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „E-usługi w powiecie kolbuszowskim".

              5. Sprawy różne.

              6. Interpelacje i zapytania.

              7. Wolne wnioski i informacje.

              8. Zamknięcie obrad Sesji

 

              Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

 

W niedzielę, 30 kwietnia, w Grodzisku Dolnym odbyła się XXV Podkarpacka i XIV Ogólnopolska Parada Straży Grobowych „TURKI 2017”.

 Wsród 46 oddziałów Turków znalazł sie również oddział straży z Dzikowca oraz orkiestra z Kopci.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie oddziały w szyku paradnym wyruszyły na stadion w Grodzisku Górnym, gdzie każdy z oddziałów miał możliwość zaprezentowania sie widowni zebranej na stadionie. 

  

 

 
 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec "Przystań"
informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku w godz.16:00-18:00
w Domu Strażaka w Dzikowcu ul. Dworska 11 odbędą się warsztaty
kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
 
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program

profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16,

w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę :

  

-Sprzętu sportowego fitness.

-Sprzetu multimedialnego,

-Mebli świetlicowych 

-Komputery przenośne typu laptop, wraz z oprogramowaniem

-Komputery stacjonarne, wraz z oprogramowaniem

 Zgodnego z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w załącznikach  do niniejszego zaproszenia.                                                

 

Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr2) w wersji papierowej nalezy składać do 05 maja 2017r. w Biurze projektu, ul Ks. S.Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec

 

 

Szczegóły dotyczace poszczególnych ofert dostepne w załączniku.