WÓJT GMINY DZIKOWIEC
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GMINY DZIKOWIEC
DZIKOWIEC 2 36-122 DZIKOWIEC

  1. Stanowisko pracy
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach

Więcej…

 

Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Dzikowiec, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wniosek - pobierz

Więcej…

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej”

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, działającego na terenie gmin:
Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów

Więcej…

 

Urząd Gminy Dzikowiec zatrudni ratownika
wodnego na kąpielisku w Wilczej Woli.
Bliższe szczegóły pod numerami tel.
17 227-45-08, 17 744-21-09
 


W ramach akcji „Mobilny Punkt Informacyjny” konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu, odwiedzą gminę Dzikowiec. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich (osoby prywatne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorząd). 

Z pomocy ekspertów będzie można skorzystać 26 czerwca (wtorek) w godzinach od 9.15 do 12.00 w Urzędzie Gminy w Dzikowcu.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom gminy, dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Dzikowiec - link.
 

Bezpłatne szkolenie w Kolbuszowej nt. przygotowania wniosków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13.06.2012

Chcesz działać na rzecz swojej społeczności?

Zamierzasz napisać projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Nie wiesz jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL ?

PRZYJDŹ NA SZKOLENIE!

 

Więcej…

 

UWAGA!
Zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.


Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • w I terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • w II terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2011 r. do 31 lipca 2012 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.WNIOSEK DO POBRANIA - tuta
j
 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania działań w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej obejmujących teren gmin:  Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Grębów i Nowa Dęba.

 

Spotkanie na terenie Gminy Dzikowiec odbędzie się 15 maja 2012 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy.

 

Program spotkań informacyjnych - pobierz

Więcej…