Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dzikowcu uprzejmie informuje,
iż od dnia 04 sierpnia 2016r. można składać w tut. Ośrodku pokój Nr.2
(biuro podawcze) w godz. od 8 do 15 wnioski  o  pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu.

Osoby, które będą się ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci
w szkole/przedszkolu/ w roku kalendarzowym 2016 zobowiązane są dołączyć odpowiednio:

1)Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy wraz z wyczerpującym opisem trudnej sytuacji i  potrzeby przyznania dożywiania dla dziecka/dzieci

2)Oświadczenie lub nakaz podatkowy  o powierzchni posiadanego
ha przeliczeniowych z gospodarstwa rolnego;

3)Zaświadczenie z zakładu pracy  o zarobkach netto, za poprzedni miesiąc;

4)Dowód opłacenia składek KRUS za III kwartał 2016 r.

5)Zaświadczenie z KRUS o zasiłkach chorobowych za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku

6)Oświadczenie o pracy dorywczej;

7)Odcinek z renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

8)Inne niezbędne dokumenty ustalone do przedłożenia w trakcie wywiadu środowiskowego

 

 

 

Zalew "Maziarnia" Wilcza Wola pow. Kolbuszowa

Miejsce wykorzystywane do kąpieli

Czynne od dnia 8 lipca do 31 sierpnia 2016 roku, sobota - niedziela w godzinach od 10 do 19 - tej.

Plaża piaszczysto - trawiasta

Bezpieczeństwo - ratownicy starszego stopnia WOPR

Woda nadaje się do kąpieli

Zaplecze - mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu wodnego, parking

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 czerwca 2016r. (tj. poniedziałek) o godz. 1400, w sali narad UG Dzikowiec – XXIII Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 2015 rok.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za rok 2015.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu, opinii i wniosku
  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
 • Udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok.
 • Zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
 • Wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach projektu p.n.: „E-usługi w gminach powiatu kolbuszowskiego”.
 • Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej minia gminnego, położonej w miejscowości Dzikowiec

 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Głównym celem konferencji ,,POWER dla młodych” zorganizowanej 6 czerwca 2016 r. przez Ministerstwo Rodziny w Dzikowcu było zapoznanie beneficjentów z konkursami, jakie planuje ogłosić w 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz pokazanie efektów dotychczasowych działań podejmowanych dzięki pozyskanym środkom w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

    23 maja 2016r. LGD „Siedlisko" podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2016 – 2023. Umowa zobowiązuje Stowarzyszenie do obniżenia budżetu o 10 %. Pierwotnie założona kwota 6.000.000,00 zł  na realizację projektów przeznaczonych dla przedsiębiorców, organizacji społecznych, grup nieformalnych, sektora finansów publicznych zostanie obniżona do 5.400.000,00 zł.

   W związku z aktualizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” zaprasza do składania propozycji zmian w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone są do dnia 15 czerwca 2016r. w godzinach pracy biura Stowarzyszenia w Kolbuszowej, przy ul. Kościuszki 6, lok.2/4. Propozycje zmian można też przesłać na załączonym formularzu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 Treść, która będzie zaktualizowana znajduje się pod adresem: http://www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/images/stories/pliki/LSR/2016/lsr1.pdf (strony: 35-37, 42-44, 47-48 oraz 55-67).

   Zakres proponowanych zmian dot. dostosowania wskaźników LSR i planu działania do budżetu w wysokości 5.400.000,00 zł. Przynajmniej 50 % budżetu musi być powiązane z rozwojem przedsiębiorczości.

Załączniki:
Pobierz (formularz uwag.doc)Formularz uwag
 

W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych,  zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu  oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Gospodarstwa rolne mogą być  wylosowane do trzech, dwóch lub jednego z badań.

Pytania zawarte w badaniach będą dotyczyły m.in.: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych, nawadniania, zwierząt gospodarskich, ciągników rolniczych, zużycia nawozów, struktury dochodów gospodarstwa domowego i aktywności ekonomicznej.

Dane w badaniach R-SGR, R-ZW-B i R-ZW-S będą zbierane następującymi metodami:

 • CAII – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów poprzez samospis internetowy.
  Termin przeprowadzenia badań metodą CAII – 01.06 – 09.06. 2016 r.
 • CATI – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów za pośrednictwem łączy telefonicznych.
  Termin przeprowadzenia badań metodą CATI – 10.06 – 22.07.2016 r.
 • CAPI – wywiad bezpośredni prowadzony przez ankietera w terenie.
  Termin przeprowadzenia badań metodą CAPI – 10.06 – 29.07.2016 r.

Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić pod numerem infolinii 222 799 999

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).

Załączniki:
Pobierz (20160610075009424.pdf)Ankietowe badania rolne